17 สิงหาคม 61 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสระแก้ว กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
14 สิงหาคม 61 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
10 สิงหาคม 61 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดปราจีนบุรี กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 รับการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สนง.ศธภ. 3 จัดประชุมสัญจร โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี เล็งจัดสัญจรพื้นที่อีก 3 จังหวัด ในปีหน้า
ประมวลภาพการดำเนินโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถานศึกษา/ชุมชน ที่ได้รับการเสนอรายชื่อเข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 10 แห่ง ดังนี้ 1 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. 6 อัตลักษณ์ท้องถิ่นหมู่บ้านน้ำตาลสด ชุมชนบ้านบางทองหลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 สนามชัยเขต สพม. 6 อัตลักษณ์ท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนวนเกษตร บ้านห้วยหิน จังหวัดฉะเชิงเทรา 3 บ้านนา “นายกพิทยากร” สพม. 7