ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
18/01/2562 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2562 ของการประปานครหลวง กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
09/01/2562 (ร่าง)ข้อเสนอนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
09/01/2562 แจ้งเชิญประชุมการจัดทำเครื่องมือการพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลฯ จังหวัดนครนายก กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
15/11/2561 เอกสารรายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1-3) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
15/11/2561 เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 61 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
02/11/2561 มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
21/09/2561 เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ 2/2561 และเอกสารรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 รอบที่ 2/2561 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล