ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
19/04/2561 รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
29/03/2561 รายงานผลการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๓ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
16/02/2561 เครื่องมือตรวจ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษา ในสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
13/02/2561 แผนปฏิบัติการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
12/01/2561 เอกสารรายงานการตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
07/12/2560 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1828/2560 เรื่อง นโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
29/11/2560 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป1754/2560 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล