ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
26/07/2561 ปฏิทินการตรวจราชการ รอบที่ 2 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
26/07/2561 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ E - Inspection System กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
25/07/2561 การตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชฯ เขตตรวจราชการที่ 3 กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
16/07/2561 แบบรายงานผลการตรวจราชการฯ รต 2/61 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
19/04/2561 รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
29/03/2561 รายงานผลการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๓ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
16/02/2561 เครื่องมือตรวจ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษา ในสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล