ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
04/05/2561 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และ 15 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 3/2561 ลว 3 เม.ย. 61 และประกาศ ปปง. ที่ 2/2561 ลว 4 เม.ย. 61 กลุ่มบริหารงานบุคคล
26/04/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูฯเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มบริหารงานบุคคล
25/04/2561 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 2/2561 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
11/04/2561 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
10/04/2561 มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล
29/03/2561 แจ้งประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
29/03/2561 แจ้งประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล