ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
30/01/2561 ประชาสัมพันธ์สมุดภาพอินโฟกราฟิคกฎหมาย กลุ่มบริหารงานบุคคล
30/01/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 9/2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
30/01/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 7/2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
30/01/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกตามมาตรา 6 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 24/2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
11/01/2561 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
25/12/2560 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้อกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
06/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 /2560 ศธจ.นครนายก กลุ่มบริหารงานบุคคล