ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
03/08/2561 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล
24/07/2561 เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติจั้งตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่......) พ.ศ......... กลุ่มบริหารงานบุคคล
24/07/2561 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
11/07/2561 รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
11/07/2561 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
11/07/2561 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
11/07/2561 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล