ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
20/08/2561 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอำนวยการ
20/08/2561 ขอส่งสำเนาหนังสือหน่วยงานภายนอกเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
15/08/2561 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี กลุ่มอำนวยการ
15/08/2561 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย กลุ่มอำนวยการ
04/06/2561 หนังสือแจ้งเวียน กลุ่มอำนวยการ
04/06/2561 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
16/05/2561 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ มกราคม 2561 กลุ่มอำนวยการ