ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
20/02/2561 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
31/01/2561 แจ้งประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มอำนวยการ
25/01/2561 แจ้งประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
25/01/2561 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มอำนวยการ
19/01/2561 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 กลุ่มอำนวยการ
19/01/2561 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เรื่องกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มอำนวยการ
09/03/2560 ทำเนียบสมุดโทรศัพท์ กลุ่มอำนวยการ