ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
22/01/2561 วิธีการกรอกแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบปรดะมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256ก1 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
22/01/2561 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบปรดะมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แนบ 2) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
22/01/2561 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบปรดะมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แนบ 1) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
20/12/2560 ปฏิทินการปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
24/11/2560 แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
22/11/2560 ข้อมูลผู้บริหารและผู้อำนวยการกลุ่มของศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
22/11/2560 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา