ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว
ทำเนียบลูกจ้างชั่วคราว
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3นางสาวธารารัตน์ ไตรโภค
ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุนางสาวภควรรณ ดอนมอญ
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่การเงินและบัญชีนายอนุรักษ์ สังข์ไว
ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์นางสาวนวพร ปุญญะประสิทธิ์
ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านนายทิวา ไชยเลิศ
ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์นางสาวฤทัยรัตน์ รู้รอบดี
ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการนายกิตติ วุฒิพรสกุล
ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย