ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว
ทำเนียบลูกจ้างชั่วคราว
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3นางสาวภควรรณ ดอนมอญ
ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่การเงินและบัญชีนางสาวนวพร ปุญญะประสิทธิ์
ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านนายอนุรักษ์ สังข์ไว
ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์นางสาวธารารัตน์ ไตรโภค
ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ