ข้อมูลศึกษาธิการจังหวัด
ทำเนียบศึกษาธิการจังหวัด
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ
ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรานายไสว สารีบท
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วนายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์
ศึกษาธิการจังหวัดสุมทรปราการนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ
ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรีนายสุวิทย์ ศรีฉาย
ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก