ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล
ทำเนียบกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3นางสาววิริยาภรณ์ ขุมเงิน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ