ข้อมูลผู้อำนวยการกลุ่ม
ทำเนียบผู้อำนวยการกลุ่ม
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3นายโชคชัย พรหมมาก
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการนางปราณี บัวทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนางจันทรา เกียรติลุนสงฆ์
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษานางสาวนิรดา มุ่งหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการติดตามและประเมินผล