ข้อมูลกลุ่มอำนวยการ
ทำเนียบกลุ่มอำนวยการ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3



นายโชคชัย พรหมมาก
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ



นางกุลจิรา พิธิยานุวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ช่วยราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 3